Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie PINB w Opolu z dnia 14.03.2023 r.

WIB.4002-32/2022

 

OBWIESZCZENIE

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu

z dnia 14 marca 2023 r.

 

Na podstawie art. 49 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu informuje o wydaniu w dniu 14 marca 2023 r. postanowienia nr 9/23 w sprawie wykonania ogrodzenia na działkach nr 1346/21, a.m. 12 oraz 1346/22, a.m. 12, obręb Bierkowice położonych przy ul. Osiedle sady w Opolu (znak sprawy: WIB.4002-32/2022). Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 14 marca 2023 r. do dnia 28 marca 2023 r.

Z treścią postanowienia oraz materiałem dowodowym zgromadzonym w aktach sprawy można zapoznać się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola, ul. Budowlanych 4 (II piętro), 45-005 Opole.

Od wyżej wymienionego postanowienia stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia, do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu. Na podstawie art. 49 § 2 in fine k.p.a. - zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z dyspozycją art. 49b § 1 k.p.a. - w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • w pobliżu przedsięwzięcia, którego dotyczy przedmiotowe postępowanie, tj. na terenie Osiedla Sady w Opolu,

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola (www.bip.pinb.opole.pl).

Mirosław Domański

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu