Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE
PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 
W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA OPOLA 


Realizując obowiązki określone w art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 14 maja 2016 r.) dalej zwanego RODO  przekazujemy Państwu poniższą informację.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu z siedzibą w Opolu.

     Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

     listownie na adres: ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole
     przez e-mail: sekretariat@pinb.opole.pl
     telefonicznie: 77 442 91 01 

 

Inspektor Ochrony Danych
    
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Inspektor to Osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych:
 
    listownie na adres: ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole
    przez e-mail: iod@pinb.opole.pl
  
 

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wykonywania :

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi  w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  • realizacji zawartej z Administratorem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.    


Okres przechowywania Państwa danych osobowych
    
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz prawnie ustalony okres archiwizacji. 


Odbiorcy Państwa danych osobowych
    
Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. 

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego, czyli poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa – organom państwowym, organom ochrony prawnej m. in.  Policji, Prokuraturze, Sądom, na potrzeby prowadzonych przez te organy postępowań.

Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.


Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.


Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;

Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych. 

 

Dane podawane dobrowolnie

Podanie przez Państwa danych w zakresie numerów telefonów i adresu e-mail odbywa się za Państwa zgodą i jest dobrowolne. Podanie tych danych usprawni przebieg postępowania. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Prawo wniesienia skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych następuje z naruszeniem RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.