Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut organizacyjny jednostki

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej pierwszej instancji w sprawach nadzoru budowlanego, powołanym na to stanowisko w trybie art. 86 Prawa budowlanego (ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje na podstawie art. 80 Prawa budowlanego zadania nadzoru budowlanego określone przepisami Prawa budowlanego przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, utworzonego na mocy ustawy z 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. nr 133 poz. 872 z późn. zm.)

STATUT
POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO
DLA MIASTA OPOLA

§ 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola (zwany dalej: Powiatowym Inspektoratem) jest jednostką organizacyjną obsługującą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu (zwanego dalej: Powiatowym Inspektorem).

§ 2. 1. Powiatowy Inspektorat realizuje zadania z zakresu nadzoru budowlanego określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz w innych przepisach.

2. Przedmiotem działalności Powiatowego Inspektoratu w szczególności pozostaje kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego, kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych oraz współdziałanie z organami kontroli państwowej.

§ 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

§ 4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przepisów prawa i według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

§ 5. Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola jest plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Opola.

§ 6. 1. Siedzibą Powiatowego Inspektoratu jest miasto Opole.

2. Działalność Inspektoratu obejmuje teren miasta Opola.

§ 7. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Powiatowego Inspektoratu określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Powiatowego Inspektora, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 8. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym do jego nadania.

PDFStatut Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola (247,06KB)