Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie PINB w Opolu z dnia 13.12.2023 r. - znak sprawy WIB.4002-63b/2010

WIB.4002-63b/2010

OBWIESZCZENIE
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu
z dnia 13 grudnia 2023 r.

          Na podstawie art. 49 § 1 oraz art. 49a oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu informuje o wydaniu w dniu 8 grudnia 2023 r. decyzji nr 107/23 w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną nr 4/11 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu z dnia 11.01.2011 r., znak sprawy WIB.JS-4002-63/10 w przedmiocie nakazania rozbiórki obiektu budowlanego – drogi wewnętrznej utwardzonej kostką betonową (działka 5/46, 5/42, 5/44) prowadzącej do zjazdu z Al. Przyjaźni do zespołu 3 budynków mieszkalno-usługowych zlokalizowanych na działce nr 5/50 przy Al. Przyjaźni w Opolu (znak sprawy: WIB.4002-63b/2010). Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 13 grudnia 2023 r. do dnia 27 grudnia 2023 r.

         Z treścią decyzji oraz materiałem dowodowym zgromadzonym w aktach sprawy można zapoznać się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego dla miasta Opola, ul. Budowlanych 4 (II piętro), 45-005 Opole.

          Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia, do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu. Na podstawie art. 49 § 2 in fine k.p.a. - zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z dyspozycją art. 49b § 1 k.p.a. - w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • w pobliżu przedsięwzięcia, którego dotyczy przedmiotowe postępowanie,
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola (www.bip.pinb.opole.pl).

Mirosław Domański
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu