Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 2303), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola informuje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

1.     Jednostki wymienione w § 38 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski, które zgodnie z § 38 ust. 4 ww. Rozporządzenia powinny zawierać w szczególności:

1)    nazwę, siedzibę i adres jednostki;

2)    wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy (nr inwentarzowy, opis);

3)    oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;

4)    uzasadnienie.

2.     Jednostki wymienione w §39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku mogą składać pisemne wnioski, które zgodnie z § 39 ust. 3 ww. Rozporządzenia powinny zawierać w szczególności:

1)      nazwę, siedzibę i adres jednostki;

2)      wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy (nr inwentarzowy, opis);

3)      oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;

4)      zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;

5)      wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę;

6)      uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.

 

Wnioski, o których mowa powyżej należy kierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dla miasta Opola osobiście lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP na adres: pinbopole/SkrytkaESP do 27 kwietnia 2024 r.

Składniki majątku można oglądać w tut. Inspektoracie przy ul. Budowlanych 4 w Opolu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 077 442-91-01/02).

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem składnika rzeczowego majątku ruchomego, o przydziale będzie decydować kolejność wpływu wniosku do inspektoratu.

Odbiór składników rzeczowych majątku ruchomego nastąpi po podpisaniu stosownych dokumentów na koszt jednostki, której zostanie przekazany składnik.

 

Załącznik: wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola

 

PDFInformacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola 27.03.2024.pdf (125,67KB)
DOCXZałącznik do informacji 27.03.2024.docx (17,18KB)