Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - znak sprawy WIB.4007-1/2019

WIB.4007-1/2019

Opole, dnia 7.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie robót naprawczych w budynku przy ul. gen. J. Zajączka 15 w Opolu

I.                PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe obejmuje wykonanie robót naprawczych w budynku przy ul. gen. J. Zajączka 15 w Opolu, opisanych poniżej (według jednej z opcji):

Opcja 1 – naprawa podstawowa (ekonomiczna):

- wymiana wpustu posadzkowego na nowy z wylotem o przekroju zbliżonym do przekroju rury odwodnieniowej na elewacji tj. f  50mm. Po zdemontowaniu wpustu wykonać oględziny płyty pod wpustem. W przypadku występowania uszkodzeń (spękań) należy dokonać miejscowej naprawy, uszczelnić miejsce osadzenia nowego wpustu z uszczelnieniem połączeń z płytkami – z zastosowaniem zapraw i mas uszczelniających np. w systemie WEBER,

- strona wewnętrzna (tarasowa) murku balkonowego – naprawa tynku, usunięcie rys murku balkonu oraz wykonanie powłoki hydrofobowej z zastosowaniem np. produktów systemu WEBER,

- strona zewnętrzna (elewacyjna) murku balkonowego – usunięcie uszkodzonych (napuchniętych, odspojonych) tynków oraz ich odtworzenie. Ponadto należy uszczelnić połączenie tynków ze zwieńczeniem murku (lastryko),

- montaż blaszanej obróbki zwieńczenia murku (na lastryko) wysuniętej obustronnie po 5 cm z dolnym wygięciem w tzw. kapinos. Kapinos obróbki attyki powinien wystawać po około 2-3cm z każdej strony,

- zmiana układu instalacji odwodnienia tarasu ( na elewacji budynku) poprzez demontaż istniejącego odwodnienia z rur PVC f50 mm z elewacji budynku oraz montaż nowego układu w postaci rury PVC 50mm od wyprowadzenia z wpustu posadzkowego poza murek attyki tarasu w linii pionowej do ok. 250cm od poziomu terenu. Następnie należy wykonać zmiany kierunku instalacji z zastosowaniem kolanka i przedłużenia kolejnym odcinkiem rury spustowej nad poziomem gruntu z wykonaniem przejścia dla rury przez murek oporowy przy bramie garażu w sposób umożliwiający odprowadzenie wód opadowych z tarasu poprzez instalację odwodnienia z rur  PVC 50 mm do odwodnienia liniowego przed wjazdem do garażu pod werandą.

Opcja 2 – naprawa kompleksowa:

- rozbiórka płytek ceramicznych na całej powierzchni tarasu, wykonanie nowej hydroizolacji np. w systemie WEBER (nad pomieszczeniami ogrzewanymi, wg rysunków załączonych do ekspertyzy technicznej) oraz ponowne ułożenie płytek ceramicznych, cokolików, wykonanie fug i uszczelnień silikonowych z wykonaniem układu instalacji odwodnienie  w sposób opisany w Opcji 1.

Ponadto przy wyborze naprawy kompleksowej – opcja 2 - autor ekspertyzy zalecił wykonanie izolacji termicznej (z płyt XPS) nad pomieszczeniami ogrzewanymi (werandą).

II.             MINIMALNE WYMAGANIA OFERTY:

Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:

•       nazwę i adres oferenta, telefon kontaktowy,

•       oświadczenie, iż firma nie znajduje się w stanie upadłości i likwidacji oraz, że dysponuje potencjałem technicznym jak i osobowym do realizacji ww. robót,

•       oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności w odniesieniu do ww. robót budowlanych (lub kserokopia uprawnień),

•       wartość oferty (netto i brutto),

•       termin realizacji robót nie dłuższy niż jeden tydzień od dnia udostępnienia nieruchomości,

•       termin ważności oferty.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, podaną datę sporządzenia oraz podpis oferenta. Wskazane jest również, aby oferta wskazywała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy, itd.

III.           TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA

W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2023 R. O GODZ. 15:00.

IV.           MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferta powinna zostać przesłana w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w sprawie WIB.4007-1/2019” za pośrednictwem operatora pocztowego bądź dostarczona osobiście do tut. Inspektoratu, tj. 45-005 Opole, ul. Budowlanych 4. Dopuszcza się również możliwość przedstawienia oferty w formie elektronicznej przesłanej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) tut. Organu.

V.              INFORMACJE DODATKOWE:

O wyborze oferty oferent zostanie powiadomiony telefonicznie. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek zapytań istnieje możliwość skontaktowania się z tut. Inspektoratem pod numerem telefonu: 77 442 91 01.