Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - znak sprawy WIB.IS-4007-4/21

WIB.IS-4007-4/21 

                                                                  Opole, dnia 7.09.2023 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych tj. rozbiórki połaci dachu i ściany kolankowej od strony podwórka powstałych w wyniku nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Ligudy 44 (od stycznia 2017 r. ul. Michała Korneckiego 44) w Opolu.

I.                PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe obejmuje wykonanie robót budowlanych tj. rozbiórki połaci dachu i ściany kolankowej od strony podwórka powstałych w wyniku nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Ligudy 44 (od stycznia 2017 r. ul. Michała Korneckiego 44) w Opolu.

II.             MINIMALNE WYMAGANIA OFERTY:

Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:

•       nazwę i adres oferenta, telefon kontaktowy,

•       oświadczenie, iż firma nie znajduje się w stanie upadłości i likwidacji oraz, że dysponuje potencjałem technicznym jak i osobowym do realizacji ww. robót,

•       oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności
w odniesieniu do ww. robót budowlanych (lub kserokopia uprawnień),

•       wartość oferty (netto i brutto),

•       termin realizacji robót nie dłuższy niż jeden tydzień od dnia udostępnienia nieruchomości,

•       termin ważności oferty.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, podaną datę sporządzenia oraz podpis oferenta. Wskazane jest również, aby oferta wskazywała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy, itd.

III.           TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA

W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2023 R. O GODZ. 15:00.

IV.           MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferta powinna zostać przesłana w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w sprawie WIB.IS-4007-4/21” za pośrednictwem operatora pocztowego bądź dostarczona osobiście do tut. Inspektoratu, tj. 45-005 Opole, ul. Budowlanych 4. Dopuszcza się również możliwość przedstawienia oferty w formie elektronicznej przesłanej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) tut. Organu.

V.              INFORMACJE DODATKOWE:

O wyborze oferty oferent zostanie powiadomiony telefonicznie. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek zapytań istnieje możliwość skontaktowania się z tut. Inspektoratem pod numerem telefonu: 77 442 91 01.